ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu

 

 1. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7);

2) ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity          z 2014 r. Dz. U. Nr 256 z późn. zm.);

3) Rozporządzenie MEN z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów                i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonych przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (DZ.U.       z 2011 r., nr 109, poz.639);

4) Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.

 

 1. Kandydaci na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury
 2. Do Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu przyjmowani są kandydaci zamieszkujący na obszarze Powiatu Zgierskiego.   
 3. W roku szkolnym 2017-2018 do Młodzieżowego Domu Kultury przyjmowane będą dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i  młodzież ucząca się, studiująca:

1) zespoły wokalne: „Sposób na Nudę”, „Metamorfoza”;

2) koła plastyczne ;

3) grupa teatralna;

4) zajęcia taneczne-taniec nowoczesny;

5) zajęcia gry na keyboardzie;

 1. „Akademia Małolata”;
 2. Mini Przedszkole;

7) teatr uliczny „Fenix”;

8) Mini przedszkole;

 1. zajęcia gry na gitarze;
 2. język angielski;
 3. GRH Drużyna Leszego;
 4. Zajęcia gry na gitarze.

 

 1. Do Młodzieżowego Domu Kultury, w myśl obowiązujących przepisów, mogą być przyjmowane w ramach integracji, na ogólnie obowiązujących zasadach dzieci niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków lokalowych placówki), jeżeli nie wymagają one odrębnego trybu życia i specjalistycznej indywidualnej opieki oraz nie zagrażają bezpieczeństwu pozostałych uczestników w Młodzieżowym Domu Kultury.
 2. Do 16 czerwca 2017r. rodzice wypełniają i składają do sekretariatu deklaracje o kontynuacji zajęć. Nie złożenie deklaracji o kontynuacji traktowane jest jednoznacznie jako rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach.

5.Do 23 czerwca 2017r. dyrektor określa ilość wolnych miejsc w poszczególnych formach zajęć, na które przeprowadzona zostanie rekrutacja.

III. Warunki udziału w rekrutacji:

 1. Na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury przeprowadzana jest rekrutacja na wolne miejsca w poszczególnych formach zajęć. W tym roku szkolnym są to:

1) zespoły wokalne: „Sposób na Nudę”, „Metamorfoza”;

2) koła plastyczne ;

3) grupa teatralna;

4) zajęcia taneczne-taniec nowoczesny;

5) zajęcia gry na keyboardzie;

 1. „Akademia Małolata”;
 2. Mini Przedszkole;

7) teatr uliczny „Fenix”;

8) Mini przedszkole;

 1. zajęcia gry na gitarze;
 2. język angielski;
 3. GRH Drużyna Leszego;
 4. Zajęcia gry na gitarze.

 

 1. Aby ubiegać się o przyjęcie na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury        w Zgierzu należy wypełnić wniosek zamieszczony na stronie www.mdkzgierz.pl lub pobrać go w placówce.
 2. Wniosek należy złożyć w sekretariacie placówki w terminie: Do 16 czerwca 2017r.
 3. Dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjną do dnia 23 czerwca oraz wyznacza przewodniczącego.
 4. a) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

– przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego

– ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

 zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia do placówki

– ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych           

 i nieprzyjętych na zajęcia do placówki

– sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. b) Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości    w formie listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych    i niezakwalifikowanych na zajęcia w placówce.
 2. c) Po wypełnieniu wymaganych dokumentów przez zakwalifikowanego kandydata podaje się do publicznej wiadomości w formie listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia                  w placówce.
 3. d) Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie                  w widocznym miejscu w siedzibie placówki.
 4. e) W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości ww. listy rodzice lub kandydat pełnoletni mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia.
 5. f) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy.
 6. g) Rodzice lub kandydat pełnoletni mogą wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. h) Dyrektor placówki odwołanie rozpatruje w ciągu 7 dni.
 8. i) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.
 9. j) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza powtórne postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do 15 września danego roku szkolnego.
 10. Jeżeli przyjęty kandydat na zajęcia w placówce, zrezygnuje z tych zajęć             w czasie trwania roku szkolnego lub zostanie skreślony z powodów wymienionych w Statucie placówki, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat, którego wniosek o przyjęcie został złożony po 15 września danego roku szkolnego lub kandydat z listy rezerwowych lub nieprzyjętych na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.
 11. Kryteria wiekowe do poszczególnych kół ustalane są przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w uzgodnieniu z dyrektorem placówki.
 12. Ilość uczestników w poszczególnych kołach ustalana jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w uzgodnieniu z dyrektorem placówki.
 13. Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury na rok szkolny 2017/2018 mają obowiązek zgłoszenia się do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury celem wypełnienia deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach do 8 września 2017 r.
 14. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej w przypadku wolnych miejsc odbywa się w ciągu roku szkolnego 2017/2018.

 

IV Ważne terminy.

Złożenie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach Do 16 czerwca 2017r.
Składanie wniosku o przyjęcie na zajęcia (dla nowych uczestników zajęć) Od 25 maja do 22 czerwca 2017r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 27 czerwca2017r. do godz.19.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

30 czerwca 2017r. do godz.19.00
Wypełnienie deklaracji uczestnictwa dla przyjętych w I etapie rekrutacji Do 31 lipca 2017 r.
Rekrutacja uzupełniająca Od 01 sierpnia do 28 sierpnia 2017r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 29 sierpnia 2017r. do godz.19.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

30 sierpnia 2017r. do godz.19.00

 

 1. Ilość punktów przyznawana za spełnienie poszczególnych kryteriów:
 2. Podczas rekrutacji w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria podstawowe:
 3. a) wielodzietność rodziny kandydata -1 pkt,
 4. b) niepełnosprawność kandydata-1 pkt,
 5. c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata-1 pkt,
 6. d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata-1 pkt,
 7. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata-1 pkt,
 8. f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie-1 pkt,
 9. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą -1 pkt.
 10. W przypadku osiągnięcia równorzędnych wyników na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria dodatkowe.
 11. a) dziecko ma zainteresowania i uzdolnienia artystyczne-5 pkt.
 12. b) rodzeństwo dziecka uczęszcza na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury -4 pkt.

 

 1. Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów do Młodzieżowego Domu Kultury.
 2. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje zapisu dziecka na wybrane zajęcia. Po przeprowadzonym naborze rodzic składa do Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury deklarację uczestnictwa dziecka w wybranych zajęciach zgodnie z załącznikiem nr 1.
 3. Deklaracja zawiera:
 4. a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 5. b) adres poczty elektronicznej rodziców,
 6. c) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
 7. d) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka, ze wskazaniem gminy,         w której mieszka dziecko,
 8. e) adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
 9. f) numery telefonów kontaktowych do rodziców kandydata,
 10. g) informacje dodatkowe o dziecku.
 11. Na prośbę dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, rodzice kandydata do Młodzieżowego Domu Kultury zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających sytuację zdrowotną lub rodzinną dziecka.
 12. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w Młodzieżowym Domu Kultury   w celach postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z zajęć prowadzonych w placówce.