Ogólnopolski Festiwal Plastyczny Młodych Bajanie 2020 „Świat oczami młodego artysty”

https://www.facebook.com/media/set?vanity=mdkzgierz&set=a.1777473315737987

REGULAMIN KONKURSU

Temat konkursu: „Świat oczami młodego artysty” to szerokie pole do popisu i prezentacji swoich talentów. Czekamy na prace, które pokażą to, co lubicie najbardziej, co najpiękniej Wam wychodzi, najlepiej opanowaną techniką. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, Starostę Powiatu Zgierskiego Pana Bogdana Jarotę oraz Prezydenta Miasta Zgierza Pana Przemysława Staniszewskiego.

 1. Organizatorzy

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon
ul. Długa 42, 95 – 100 Zgierz, tel/fax: 42 719 08 52, kom. 535 100 955
e-mail: promocja@mdkzgierz.pl , mdkzgierz@mdkzgierz.pl,
strona internetowa: www.mdkzgierz.pl

 1. Ogólne cele konkursu
 • promowanie twórczości dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności dzieci i młodzieży;
 • wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne poprzez utworzenie wystawy internetowej z najlepszych nadesłanych prac;
 • alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego w czasie pandemii koronawirusa;
 • pomoc potrzebującym poprzez licytację wybranych prac na aukcji charytatywnej.
 1. Terminy

Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 11 grudnia 2020 r. Obrady jury i ogłoszenie wyników odbędą się do 21 grudnia 2020 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu, na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz na stronie www.mdkzgierz.pl
Termin wyłonienia autora pracy nagrody publiczności nastąpi do dnia 17.01. 2021r. Wszystkie zgłoszone prace zostaną umieszczone na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu w albumie Młodych Bajanie – Konkurs Plastyczny, gdzie będzie można na nie głosować do dnia 17.01. 2021 r. Prace będą umieszczane zgodnie z terminem ich otrzymania, w miarę możliwości na bieżąco.

 1. Kategorie wiekowe i techniki


Przebieg konkursu odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
1) do 9 lat

2) 10-15 lat
3) 16-24 lata

Czekamy na prace w dwóch technikach, które będą ocenianie oddzielnie:

 • prace na płótnie/desce: malarstwo, grafika;
 • prace na papierze/kartonie: pastele suche/mokre, rysunek, malarstwo, grafika.
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs otwarty dla dzieci i młodzieży. Uczestnik może zgłosić dwie pracę w każdej kategorii tj. maksymalnie cztery prace w dwóch kategoriach od jednego uczestnika. Nie obowiązuje opłata wpisowa. Każda praca powinna zawierać kartę zgłoszeniową trwale zamocowaną na odwrocie (załącznik nr 1 do regulaminu). UWAGA! – Prace niewłaściwie opisane nie będą oceniane przez komisję. Do pracy należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do regulaminu ze zgodami podpisany przez uczestnika pełnoletniego, bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego.

Prace należy przesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu,
ul. Długa 42, 95-100 Zgierz,
z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodych Bajanie”.


VI. Jury

Komisja składać się będzie z profesjonalistów – artystów plastyków. Skład jury powołują organizatorzy.


VII. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Przyznana zostanie nagroda publiczności, za dzieło które uzyska największą liczbę polubień na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Nagrody będą wysyłane do laureatów pocztą. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zlicytowania prac na aukcji i cały uzyskany dochód przekazać na wybrany przez Organizatorów cel charytatywny.VIII. Uwagi końcowe


Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie są odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji nadesłanych prac bez konieczności wypłacania honorariów autorom. Werdykt komisji jest ostateczny – nie przysługuje od niego odwołanie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w w/w regulaminie. Interpretacja w/w regulaminu należy do organizatorów.