Ogólnopolski Konkurs Wokalny Młodych Bajanie 2022

Zalaczniki do regulaminu-wokalnego 2022.pdf

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorzy

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon

tel. 537 460 066
e-mail: promocja@mdkzgierz.pl

strona internetowa: www.mdkzgierz.pl

 1. Cele konkursu
  – rozwijanie wrażliwości estetycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez śpiew i muzykę;
  – współdziałanie w zespole osób utalentowanych muzycznie;

– przygotowanie do występów na większych scenach, pokonywanie stresu scenicznego;
– wymiana doświadczeń, pomysłów oraz inspiracja do poszukiwania nowych form interpretacji i prezentacji utworów muzycznych.

 1. Kategorie
  Przewidujemy następujące kategorie wiekowe:
  6 – 10 lat
  11 – 15 lat
  16 – 24 lata
  Uczestnicy oceniani będą z uwzględnieniem podziału na solistów i zespoły wokalne.
  O przydziale grupy wokalnej do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie

Każdy solista lub grupa wokalna przygotowuje do prezentacji jedną piosenkę z podkładem muzycznym lub akompaniamentem.

Konkurs, tak jak w ostatnich latach odbędzie się w formie online. W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne, którzy amatorsko uprawiają sztukę wokalną.
Każdy uczestnik ma obowiązek przesłać organizatorowi wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu oraz nagranie video na adres e-mail: promocja@mdkzgierz.pl. Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem typu kamera, telefon, tablet. Powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (podkładanie playbacku pod obraz, stosowanie różnych filtrów). Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal, a także podkład lub akompaniament własny. Nie wezmą udziału w konkursie pliki przesłane wetransferem i podobnymi programami ze względu na krótki okres aktywności linku. Należy przesłać w jednej wiadomości nagranie konkursowe wraz z załącznikami (3 pliki łącznie). Film musi mieć zawarte w nazwie „Młodych Bajanie 2022”.

ORGANIZATORZY NIE DOPUSZCZAJĄ PEŁNYCH PLAYBACKÓW.

Dopuszczalny jest repertuar dowolny, mogą to być znane przeboje, jak również piosenki nowe, niepublikowane oraz własna twórczość.

Kartę zgłoszenia wraz z materiałem wideo należy przesłać na adres e-mailowy promocja@mdkzgierz.pl do dnia 29 grudnia 2022 r.

 1. Jury
  W skład Jury wejdą osoby profesjonalnie zajmujące się muzyką. Ocena dotyczyć będzie:
  – indywidualnej interpretacji piosenki,
  – muzykalności i intonacji,
  – dykcji,
  – możliwości wokalnych solisty,
  – ogólnego wrażenia artystycznego

Jury zastrzega sobie prawo oceny według własnych kryteriów. Prosimy nie powtarzać repertuaru z poprzednich lat, może mieć to negatywny wpływ na werdykt.

 1. Nagrody
  Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody dla uczestników poszczególnych kategorii wiekowych.
 2. Uwagi końcowe
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkzgierz.pl oraz na Facebooku MDK Zgierz bezpośrednio po ustaleniu werdyktu przez JURY.

UWAGA!!!
W związku z RODO, wszyscy uczestnicy zobowiązani są dostarczyć wraz z kartami zgłoszenia (soliści – załącznik nr 1) podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych (soliści – załącznik nr 2). W przypadku osób niepełnoletnich zgody należy potwierdzić podpisem rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekun zespołu biorącego udział w konkursie jest zobowiązany dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia zespołu (załącznik nr 3) zgody na przetwarzanie danych osobowych dla każdego członka zespołu oddzielnie (załącznik nr 4).

Dodatkowe informacje techniczne z zakresu przesyłania plików konkursowych można uzyskać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu telefonicznie pod numerem 537 460 066. Osoba do kontaktu: Dariusz Sujecki.