Ogólnopolski Konkurs Wokalny Młodych Bajanie 2023

Partnerem Wydarzenia jest Województwo Łódzkie.


🌷🌷PREZENTUJEMY WYNIKI OBRAD JURY KONKURSU WOKALNEGO MŁODYCH BAJANIE🌷🌷

🌷 SOLIŚCI

Kategoria 6 – 10 lat

1. ex aequo: Amelia Razumienko / Estera Mielczarek

2. Gabriela Jakubczak

3. ex aequo: Gabriela Babicka / Helena Podleśna

Wyróżnienie: Natalia Gibka

Kategoria 11 – 15 lat

1. Antonina Lewińska

2. Adrianna Walkiewicz

3. Nadia Krzysztofiak

Wyróżnienie: Zofia Gibka

Kategoria powyżej 16 lat

1. Amelia Jaworska

🌷 ZESPOŁY

Kategoria 6 – 10 lat

1. Sposób na nudę

Kategoria 11 – 15 lat

1. Siostry Rogowskie


Załączniki do regulaminu wokalnego 2023

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu oraz Stowarzyszenie Kameleon; ul. Długa 42, 95-100 Zgierz, tel/fax: 42 719 08 52, kom. 537 460 066; e-mail: mdkzgierz@o2.pl, promocja@mdkzgierz.pl; strona: www.mdkzgierz.pl.

Cele:

 • Prezentacja dorobku artystycznego zespołów wokalnych, duetów i solistów.
 • Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży.
 • Promowanie twórczości artystycznej.

Termin i miejsce:

Przesłuchania odbędą się 17.01.2024 r. od godziny 9.00 w Państwowej Szkole Muzycznej w Zgierzu, ul. Sokołowska 4. Godziny rozpoczęcia przesłuchań poszczególnych osób lub zespołów organizatorzy podadzą po zebraniu zgłoszeń w terminie do 12.01.2024 r. na stronie internetowej www.mdkzgierz.pl.

Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa:

 • W festiwalu mogą wziąć udział soliści i zespoły. Zgłoszenie należy wypełnić poprzez formularz internetowy umieszczony na stronie www.mdkzgierz.pl załączając jednocześnie plik z podkładem muzycznym.
  • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dn. 05.01.2024 r.
  • Lista uczestników opublikowana zostanie na stronie organizatora – MDK najpóźniej do dn. 12.01.2024 r.
  • Podczas przesłuchań uczestnicy festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania jednej dowolnej wybranej przez siebie piosenki w języku polskim. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu.

Kategorie

Soliści :

6- 10 lat             (roczniki 2013 – 2017)

11- 15 lat           (roczniki 2008 – 2012) Powyżej 16 lat (roczniki 2007 i wcześniejsze) Zespoły wokalne i duety (8 mikrofonów):

6 – 10 lat             (roczniki 2013 – 2017)

11 – 15 lat           (roczniki 2008 – 2012) powyżej 16 lat       (roczniki 2007 i wcześniejsze)

Punktacja i nagrody:

 • Jury ocenia występy w skali od 1 do 10 punktów za każde wykonanie utworu.
  • Ocenie podlegać będą: warunki głosowe, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny i ciekawa interpretacja.
  • Oceny członków jury są tajne.
  • Werdykt wydany na podstawie ocen jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
  • Jury przyzna Grand Prix konkursu, nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
  • Wszyscy uczestnicy przesłuchań festiwalowych otrzymują dyplomy za udział.
  • Osoba, która zdobyła nagrodę Grand Prix 2 lata z rzędu lub zajęła I miejsce w festiwalu 2 lata z rzędu nie może wziąć udziału w przesłuchaniach.
  • Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas Gali Finałowej Festiwalu Wokalnego „Młodych Bajanie” 2023 20.03.2024 r. o godzinie 17.00 w Państwowej Szkole Muzycznej w Zgierzu, ul. Sokołowska 4. (Organizator zastrzega możliwość zmiany daty Gali Finałowej, o czym powiadomi na stronie internetowej www.mdkzgierz.pl.)

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych uczestników konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, przy ul. Długiej 42, 95-100 Zgierz, NIP: 7321199084 oraz Stowarzyszenie Kameleon z siedzibą w Zgierzu, przy ul. Długiej 42, 95-100 Zgierz, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000257416, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7322050295;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Wokalny „Młodych Bajanie” na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
 1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  1. Podmioty świadczące na rzecz administratorów usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem roszczeń, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  1. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  1. Organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. przez 6 lat od daty rozstrzygnięcia konkursu:
 4. Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 5. Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika konkursu narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w konkursie.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów filmowych zarejestrowanych podczas festiwalu w celach promocyjnych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w w/w regulaminie. Interpretacja w/w regulaminu należy do organizatorów.