RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego

z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 42, 95-100 Zgierz.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  iod@mdkzgierz.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

 1. w celu realizacji zadań szkoły na rzecz uczniów, wymagających Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę może Pani/Pan wyrazić lub odmówić jej wyrażenia.
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);

 3. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);

 4. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:

 1. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa Pani/Pan swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały

 2. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.

 3. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.

 4. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym

naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 4. przenoszenia danych;

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.