Ogólnopolski Festiwal Plastyczny Młodych Bajanie 2022 „Świat oczami młodego artysty III”

Zalacznik nr 1.pdf

Zalacznik nr 2.pdf

REGULAMIN KONKURSU

Temat konkursu „Świat oczami młodego artysty III” daje nieograniczoną możliwość wypowiedzi twórczej młodym artystom. Czekamy na prace, które pokażą to, co interesuje Was najbardziej, co przykuwa Waszą uwagę, co najpiękniej Wam w duszy gra, najlepiej opanowaną albo lubianą techniką. Prace muszą być pracami własnymi autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w żadnym konkursie.

 1. Organizatorzy

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon

tel. 537 460 066
e-mail: promocja@mdkzgierz.pl,

strona internetowa: www.mdkzgierz.pl

 1. Ogólne cele konkursu
 • promowanie twórczości dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, pomysłowości i talentu dzieci i młodzieży;
 • alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego
 • pomoc potrzebującym poprzez licytację wybranych prac na aukcji charytatywnej.
 1. Terminy

Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 5 stycznia 2023 r. Obrady jury odbędą się w terminie do 31 stycznia 2023 r. Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie opublikowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu, na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz na stronie  internetowej www.mdkzgierz.pl.
Prace będą prezentowane zgodnie z terminem napływu do MDK, w miarę możliwości na bieżąco.

Wszystkie regulaminowo zgłoszone prace zostaną umieszczone na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu w albumie Młodych Bajanie – Konkurs Plastyczny 2022, gdzie będzie można oddać głos do dnia 28.02.2023 r. typując pracę do nagrody publiczności.

 1. Kategorie wiekowe, techniki, formaty
  Prace zostaną ocenione:
 2. w trzech kategoriach wiekowych:
 • do 9 lat
 • 10 – 13 lat
 • 14 – 24 lata
 1. w dwóch technikach ocenianych oddzielnie:
 • prace na płótnie/desce: malarstwo, grafika;
 • prace na papierze/kartonie: pastele suche/mokre, rysunek, malarstwo, grafika.

Dopuszczalny format prac: A4 i A3

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs otwarty dla dzieci i młodzieży. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w każdej z technik, tj. maksymalnie dwie prace w dwóch technikach. Do każdej pracy należy na odwrocie trwale zamocować kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu). 

UWAGA! Prace niewłaściwie opisane nie będą oceniane przez komisję.

Do pracy należy także dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do regulaminu ze zgodami, podpisany przez uczestnika pełnoletniego, bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego.


Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu,
ul. 3 Maja 41, 95-100 Zgierz,
z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodych Bajanie”.

 1. Jury

Komisja konkursowa składać się będzie z profesjonalistów – artystów plastyków. Skład jury powołują organizatorzy.

 1. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Przyznana zostanie także nagroda publiczności dla autora pracy, która uzyska największą liczbę polubień na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Nagrody i dyplomy zostaną wysyłane do laureatów pocztą. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zlicytowania prac na aukcji, a cały uzyskany dochód przekazać na wybrany przez organizatorów cel charytatywny.

VIII. Uwagi końcowe
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie są odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji nadesłanych prac bez konieczności wypłacania honorariów autorom. Werdykt komisji jest ostateczny – nie przysługuje od niego odwołanie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w w/w regulaminie. Interpretacja w/w regulaminu należy do organizatorów.